Bestyrelse / Vedtægter

LBK Vedtægter

§ 1 Navn, hjemsted og adresse:
stk.1: Klubbens navn er Langeskov Badminton Klub.
Klubbens navn forkortes til LBK.

stk. 2: Hjemsted: Langeskov

stk. 3: Adresse: Formandens.

§ 2 Medlemskab af forbund:
stk 1: Klubben er gennem Badminton Fyn medlem af Badminton Danmark.
Klubben er medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).
Klubben er underkastet de love og bestemmelser som disse forbund måtte fastsætte.
Klubben kan tilslutte sig lokale idrætssamvirker.

§ 3 Formål:
stk 1: Klubben har til formål, at dyrke badminton på alle niveauer, styrke sammenhold, kammeratskab og personlig udvikling, samt udbrede interessen for og kendskabet til denne idrætsgren.

§ 4 Optagelse af medlemmer:
stk. 1: som medlemmer optages enhver badminton interesseret, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, såfremt der er plads.

stk 2: Medlemskabet er først gyldigt når kontingentet er betalt.

stk 3: Et medlem, der vælger at repræsentere en anden klub ved stævner og turneringer, kan efter bestyrelsens beslutning ikke modtage støtte eller fordele som øvrige medlemmer.

stk 4: Hvis et medlem, efter at have modtaget støtte eller fordele, vælger at repræsentere en anden klub, kan bestyrelsen kræve tilbagebetaling af de opnåede fordele indenfor den igangværende sæson.

§ 5 Medlemskabets ophør:
stk 1: Udmeldelse kan ske til enhver tid ved henvendelse til afdelingensformanden eller kassereren, når alle økonomiske forhold til klubben er bragt i orden.

stk 2: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor. Det ekskluderede medlem kan fordre sagen forelagt som et særskilt punkt på den følgende generalforsamling.

§ 6 Kontingent:
stk 1: Medlemskontingentet og opkrævningsform for medlemmer fastsættes alene af bestyrelsen. Ved kontingentrestance ud over 2 måneder har bestyrelsen ret til, med 14 dages varsel, at udelukke vedkommende. Ingen der er ekskluderet på grund af restance, kan optages før restancen er betalt.
Rykkergebyr for kontingentrestance fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Generalforsamling:
stk 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle klubbens anliggender, og er kun beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet.

stk 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel, enten ved avertering, eller ved skriftlig meddelelse indeholdende dagsorden.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer og forældrerepræsentanter for børn under 18 år, samt enhver bestyrelsen måtte indbyde.

stk 3: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Aflæggelse af beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8. Eventuelt.

stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftlig og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk 5: Det skal af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgå, om der er vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

stk 6: Stemmeberettiget er et hvert medlem, der på dagen er fyldt 18 år.
Én forældrerepræsentant for ét medlem under 18 år, er stemmeberettiget.
Alle punkter på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Et forslag er forkastet ved eventuel stemmelighed.

stk 7: Skriftlig afstemning skal foretages, hvis begæring herom fremsættes.

stk 8: Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end et antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
Sådanne personvalg afgøres ved almindelig stemmeflertal.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:
stk 1: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter at lovformlig begæring herom er fremsat.

stk 2: Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse indeholdende dagsorden.

§ 9 Bestyrelsen - valg og sammensætning:
stk 1: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer, som konstituerer og supplerer sig selv.

stk 2: Børn under 18 år kan repræsenteres af én af deres forældre uden at denne er medlem af klubben. Der kan maksimalt vælges 2 forældrerepræsentanter.

stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år.
Eventuelle indtrådte suppleanter er på valg ved førstkommende generalforsamling, og følger valgperioden for det udtrådte bestyrelsesmedlem.
Det tilstræbes, at formand og kasserer ikke afgår samme år.

§ 10 Økonomi:
stk 1: Foreningens regnskab følger kalenderåret.

stk 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.

stk 3: Foreningens regnskab og medlemsregister føres af kassereren på en af bestyrelsen godkendt form.

stk 4: Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer ved regnskabsafslutning.

stk 5: Formanden og revisorerne har til enhver tid ret til at revidere regnskabet.

stk 6: Klubbens midler, bortset fra en rimelig kassebeholdning, anbringes i sparekasse eller bank efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 11 Tegningsregler og hæftelse:
stk 1: Ved hæftelse tegnes foreningen udadtil ved underskrift af formanden og næstformanden i forening.

Ved familiesammenfald mellem formand og kasserer, skal økonomiske dispositioner over 5.000,00 kr. godkendes af kasserer og et andet bestyrelsesmedlem.

Optagelse af lån skal godkendes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

stk 2: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med en til enhver tid værende formue.

§ 12 Bestyrelsens virksomhed:
stk 1: Bestyrelsen træffer afgørelser med hensyn til foreningens aktiver, samt repræsenterer klubben udadtil.

stk 2: Til bestyrelsens beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk 3: Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres til referat.

§ 13 Udvalg:
stk 1: Der kan nedsættes udvalg efter behov. Disse udvalg skal følge de af bestyrelsen udarbejdede retningslinier.

stk 2: Udvalgene råder over midler indenfor de af bestyrelsen godkendte budgetter under ansvar overfor den samlede bestyrelse.

§ 14 Klubbens opløsning:
stk 1: Forslag om klubbens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af alle klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Er der ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal uanset antallet af stemmeberettigede deltagere.

stk 2: Såfremt der træffes beslutning om klubbens opløsning, skal den pågældende generalforsamling træffe beslutning om klubbens eventuelle formue, som dog kun må anvendes til fordel for idrætten i gl. Langeskov kommune.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2019

Dirigent: Aase Lind

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Print venlig version - klik på printeren herunder
Langeskov Badminton Klub | CVR: 32119808 | Børmosevej 3, 5550 Langeskov - Danmark | Tlf.: +45 61 18 88 54